Olimpiai sorsjegyek sorsolási szabályzata

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b), mint az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozatot (a továbbiakban: Program) lebonyolító és koordináló projektiroda (a továbbiakban: Projektiroda vagy Szervező) az ún. Olimpiai Sorsjegyek sorsolása kapcsán az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

 1. PREAMBULUM

A Program olyan olimpiai ciklusokon átívelő szabadidősport-eseménysorozat, amelynek célja a benne részt vevő Ötpróbázók minél rendszeresebb mozgásra, sportolásra történő motiválása. A Projektiroda feladata többek között egy olyan egységes pontrendszer kidolgozása, majd informatikai üzemeltetése, amely lehetővé teszi az Ötpróbázók pontgyűjtését.

A Program mindenkori hivatalos eseménynaptárában található szabadidősport-rendezvényeken meghatározott számú pontok gyűjthetők, távtól és sportágtól függően. A regisztrált Ötpróbázók az ezeken az eseményeken, valamint a GeoGo virtuális útvonalain összegyűjtött pontjaiért a Program Részvételi Szabályzatának III. fejezetében foglaltaknak megfelelően jutalmak átvételére válnak jogosulttá.

A garantált jutalmak egyrészt sportruházati cikkek és termékek, továbbá valamennyi esetben legalább 5-5 különböző sportág teljesítésével összegyűjtött 60 pontonként ún. Olimpiai Sorsjegyre lesz jogosult az Ötpróbázó. Az Olimpiai Sorsjegyek sorsolásának fődíja 45 db párizsi olimpiai utazás, amely az az alábbiakat foglalja magába utazásonként:

 • 1 db retúr repülőjegy (Budapest – Párizs – Budapest) 23 kilogrammos feladható poggyásszal, továbbá a fedélzetre felvihető kézipoggyásszal
 • 2 ágyas szobában, egy fő Ötpróbázó szobatárssal történő elhelyezés legalább 3* szállodában Párizs központi részén 6 éj/7 nap időtartamban, reggelivel – minden további étkezést valamennyi Nyertes Ötpróbázó magának biztosít
 • 5 db belépőjegy biztosítása fejenként a párizsi tartózkodás időtartama alatt az olimpiai versenyekre, eseményekre (az események meghatározása közvetlenül a sorsolást követően történik majd)
 • 1 db csoportvezető biztosítása turnusonként
 • párizsi transzfer biztosítása a repülőtér és a szálloda között
 • 7 napra érvényes tömegközlekedési bérlet biztosítása fejenként
 • utazási biztosítás megkötése valamennyi nyertes részére
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. Az az Ötpróbázó, aki a Program jelen Részvételi Szabályzatának III. fejezetének (Jutalmak, díjak) 1. pontjában meghatározott ponthatárokat (60, 120, 180, 240, stb) elérte, az annyi Olimpiai Sorsjegyre jogosult, ahányszor legalább öt különböző sportág teljesítésével abszolválta a 60 pontos határokat. Mindegyik Olimpiai Sorsjegy megszerzéséhez szükséges az öt-öt különböző sportág teljesítésével összegyűjtött 60-60 pont.
 3. Az Olimpiai Sorsjegyek fizikailag nem kerülnek kiosztásra, azok a profilba belépve jelennek meg virtuálisan, olyan darabszámban, amennyit az Ötpróbázó összegyűjtött a Program ideje alatt.
 4. A Program pontgyűjtési ideje 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tart.
 5. Az Olimpiai Sorsjegyek sorsolásának fődíja 45 darab utazási jog a párizsi olimpiai játékokra. A 45 darab utazási jog közül 25 darab már kiosztásra került: az előző, tokiói Ötpróba-ciklus 24 nyertese a koronavírus-világjárvány következtében nem tudott élni a tokiói nyári, majd a kárpótlásul felajánlott pekingi téli olimpiára szóló utazási jogával, így az akkori 24 fő nyertes egy csapatvezetővel kiegészülve, tehát mindösszesen 25 fő nyertes már biztosan rendelkezik párizsi utazási joggal.
 6. Az Ötpróbázók által összegyűjtött pontokért járó összes Olimpiai Sorsjegy közül 20 darabot fognak a Projektiroda munkatársai közjegyző jelenlétében kisorsolni 2024. június 7. napján, az alábbiak szerint:
  1. egy Ötpróbázó legfeljebb egy darab Olimpiai Sorsjegye kerülhet kihúzásra. Amennyiben az első kihúzott Olimpiai Sorsjegyét követően újabb Olimpiai Sorsjegye kerül kihúzásra, helyette azonnal újat húz a sorsoló, egészen addig, amíg olyasvalaki Olimpiai Sorsjegye nem lesz kihúzva, akinek még nem volt nyertes Olimpiai Sorsjegye sem a jelenlegi, párizsi, sem pedig az előző, tokiói éra során;
  2. amennyiben a kihúzott Olimpiai Sorsjegy kiskorú Ötpróbázó tulajdona, úgy a párizsi olimpiai utazáson történő részvételhez valamennyi törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása szükséges;
  3. a húsz darab különböző Ötpróbázó tulajdonában lévő Olimpiai Sorsjegy kihúzása mellett további 10 darab ún. tartalék Olimpiai Sorsjegy kihúzása is megtörténik majd, arra a helyzetre is felkészülve, ha bárki a Nyertesek közül lemond az olimpiai utazás jogáról. Erről a jogáról bármelyik Nyertes írásbeli, saját kezűleg aláírt nyilatkozatban mondhat le, amelyet postai vagy elektronikus úton, e-mailben juttat el Projektiroda részére. Ebben az esetben a tartalék Olimpiai Sorsjegyek tulajdonosai a kihúzásuk sorrendjében lesznek szintén írásban felkérve az utazási jog átvételére a Projektiroda által. Abban az esetben, amennyiben bármelyik Nyertes önhibáján kívül, vis maior miatt nem tud élni az utazási jogával, szintén a sorrendben következő tartalék Olimpiai Sorsjegy tulajdonosa lesz értesítve a jogátruházásról;
  4. a kihúzott Olimpiai Sorsjegyek egyúttal utazási jogot is jelentenek azok tulajdonosai számára a párizsi olimpiai játékokra, akik ezt a jogukat nem ruházhatják át, de lemondhatnak róla. Utóbbit kizárólag a Projektirodához címzett írásbeli lemondó nyilatkozat útján. Lemondás esetén az előző, 5.c) pontban meghatározottak lesznek az irányadók;
  5. valamennyi Nyertes akkor válik jogosulttá az olimpiai utazásra, amennyiben 2024. június 28. napjáig a Projektiroda által a részére megküldött Utazási szerződésből egy példányt aláírva postai vagy elektronikus úton (e-mailben) eljuttat a Projektiroda részére. Amennyiben ez nem történik meg határidőben, úgy automatikusan a tartalék Olimpiai Sorsjegyek tulajdonosai közül a sorban következő kerül az eredetileg kihúzott Nyertes helyébe.
 7. A 20 fő nyertes egy fő csapatvezetővel és az előző, tokiói éra (2017-2021) Ötpróba program 24 fő nyertesével kiegészülve alkotják majd azt a 45 fős csapatot, akik részt vehetnek a párizsi olimpiai játékokon 2024. július 25. és augusztus 12. napja között.
 8. A 45 fő nyertes három, 15-15 fős turnusban fog utazni Párizsba az alábbiak szerint (egyaránt 7 nap, 6 éj):
  1. július 25 – 2024. július 31.
  2. július 31 – 2024. augusztus 6.
  3. 2024. augusztus 6 – 12.
 9. A jelen szabályzat előző, 7) pontjában meghatározott turnusokba történő beosztás közvetlenül azt követően történik, amikor a 45 fő nyertes Ötpróbázó kisorsolásra került. A turnusokba történő beosztás szintén sorsolás útján fog megvalósulni, közvetlenül azt követően, hogy 45 különböző Nyertes kisorsolásra került.
 10. Az Ötpróba Olimpiai Sorsjegyek sorsolása 2024. június 14. napján lesz. A pontos időpontról valamennyi Ötpróbázó e-mailben értesül majd a sorsolást megelőzően.
 11. A sorsolást követően 2024. június 20. napjáig lesz lehetősége arra a 45 fő Nyertesnek, hogy a turnusok beosztásán változtasson a többi Nyertessel történő esetleges csere útján. Projektiroda ebben semmilyen formában nem vesz részt, és felelősség sem terheli az esetleges helycserékből fakadó helyzetek kialakulása miatt.
 12. A sorsolás 2024. június 14. napját követően Projektiroda munkatársai közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a 45 fő Nyertessel adategyeztetés céljából.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Adatkezelési szabályok

A sorsolásban való részvétel feltétele jelen szabályzat elfogadása, valamint a résztvevő adatainak megadása. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes nevének és postázási címének megadása és egyben annak elfogadása, hogy a nyertes neve a Szervező honlapján közlésre kerül.

Jelen szabályzat a sorsolásban résztvevők adatkezelési tájékoztatásának minősül az alábbiak szerint, azzal, hogy az e körben nem szabályozott kérdésekben a Szervező saját adatvédelmi szabályzata is érvényes.

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a sorsolásban résztvevő beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertessel, valamint a nyereményjáték és a nyertes nevének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Az adatkezelésre jogosultak köre: a sorsolásban résztvevők által az adatszolgáltatás során megadott, a nyereményjátékban felhasznált személyes adatokat a Szervező sorsolási bizottságának tagjai, munkatársai jogosultak kezelni. A Szervező honlapján való közzététel útján a nyertesek nevét a honlap felhasználói megismerhetik.

Az érintettek és a kezelt adatok: a sorsolás résztvevői; az általuk megadott e-mail-cím vagy telefonszám és a természetesen személyazonosító adatok. A Szervező honlapján nyilvánosságra hozott adatok: nyertes neve.

Az adatkezelés időtartama: A sorsoláson nem nyert résztvevők által megadott személyes adatokat a Szervező az adatfelvétel lezárulását követően haladéktalanul törli, a nyertes résztvevők által megadott személyes adatokat a Szervező a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, a nyereményekkel kapcsolatos igényérvényesítési idő végéig kezeli.

Érintetti jogok gyakorlása:

A nyereménysorsolásban résztvevő, mint érintett kérelmezheti:

a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;

b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);

c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;

d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;

e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén,

a) a Szervező ügyvehetőjéhez fordulhat a cég székhelyén,

b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);

c) vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

Egyéb nyilatkozatok

A nyertes által megadott postázási cím, telefonszám és email cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés-értesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért.

A Szervező a változtatás, lemondás, átszervezés jogát valamennyi körülményre, feltételre vonatkozóan fenntartja, mellyel kapcsolatban a felelősségét előre és teljes mértékben kizárja.

Szervezőnek ajánlati kötöttsége jelen szabályzat közzétételével nem keletkezik, elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Szervező részéről a Nyertes felé kezdeményezett, a nyereménnyel kapcsolatos külön megkeresés minősül ajánlati kötöttséggel járó jognyilatkozatnak, így ezen időpontig a Szervező az ajánlati kötöttségét előre és teljes mértékben kizárja.

Budapest, 2024. május 9.